Identiteit

De school gaat uit van de ‘Stichting tot het Verstrekken van Lager Onderwijs op Gereformeerde Grondslag’ te Vriezenveen. In de statuten zijn de grondslag en het doel van de vereniging als volgt verwoord:

De Stichting heeft als grondslag de onveranderlijke waarheid, in Gods Woord geopenbaard, en verklaard in de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels (Drie Formulieren van Enigheid), zoals vastgelegd in de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.

Het doel van de Stichting is het verstrekken van primair christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.

Het doel van onze school verwoorden wij naar Spreuken 22 : 6: ‘Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.’

We beschouwen het als de kernopdracht van de school de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te ver­le­nen en daarmee de grondslag te leggen voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. De school hoopt hiermee te bereiken dat de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en maat­schappelijke samenleving vervullen naar de eis van Gods Woord.

De school heeft een opvoedende en onderwijzende taak. Wij geven hieraan vorm vanuit de Bijbelse grondslag. Uitgangspunt is dat ouders en personeelsleden de identiteitsverklaring van de school ondertekenen.

Het opvoeden en onderwijzen thuis en op school ligt in elkaars verlengde, waarbij de opvoeding in de eerste plaats thuis, in het gezin, moet plaatsvinden. In de beschermde omgeving die de school biedt, heeft de school de taak om de kinderen waarden en normen bij te brengen en deze te leren gebruiken als toetsingskader voor alles wat in de maatschappij op hen af komt.